Bu dünyanın misali benzer bir değirmene

Bu dünyanın misali
Benzer bir değirmene
Gaflet onun sepeti
Bu halk öğünen dâne

Değirmene varırsın
Değirmenci sorarsın
Azrail derler imiş
O unu öğütene

O su Hak varlığı
Evliyâdır çark ekseni
Çarkı çarka benzetmiş,
Övgümüz benzetene

Ondan o çarkın yeri,
O çakıldak ipleri
Endîşen karışık,
Kaygı ile perişane

Öter çakıldak gece gündüz
Öğütür döğer onu
O gün durur, gün bu gün
Geçti ömür ziyana

Bu yer, taşın altı gibi
Deprenmez kaim durur
Bu gök, taşın üstü gibi
Gerek kim her dem döne

Niceleri durmuş
Gece gündüz nöbet bekler
Niceleri için için yanmaz,
Bağırır durur rindâne

Toprağa karışmış yatar
Yaşı gelmiş kocalar
Nöbet gelir yönelir
Hem pîre hem civâne

O değirmenin tucu,
Hep o götürür gücü
İşte bu dünyanın son ucu,
Fenâ olur fenâ

O sepet teknesinin
Sonu ölüm döşektir
Dâne tamâm olacak
Gerek ununu dökene

Unluk mezarındır senin,
Sakın kabir azâbından
Mustafâ böyle dedi
İnanırsan Kur’ân’a

Nice bu temsîlleri
Söyleyesin dolaşıp
Yûnus sen gayret et
Derdin için dermana

***

[Şiirin orijinali]
Bu dünyânun misâli benzer bir değirmene

Bu dünyânun misâli benzer bir değirmene
Gaflet anun sepedi bu halk ögünen dâne

Degirmene varursun degirmenci sorarsın
‘Azrâîl dirlerimiş ol unı ögüdene

Oluk-su Hak varlıgı evliyâdur çarh igi
Çarhı çarha benzetmiş âferin benzedene

Andan ol çarhun yiri ol çakıldak ipleri
Endîşendür bulaşuk kaygula perîşâne

Öter çakıldak dün gün ögüdür döger anı
Ol gün durur gün bu gün geçdi ‘ömür ziyana

Bu yir altun taş gibi deprenmez kâ’im turur
Bu gök üstün taş gibi gerek kim her dem döne

Bir niçeler turmışlar dün-gün nevbet önerler
Bir niçeler göymezler öñürdürler rindâne

Toza bulaşmış yatur yaşı yitmiş kocalar
Nevbet irse yöñerür hem pîre hem cüvâne

Ol degirmenün tucı hep ol götürür güci
İşbu dünyâ son ucı fenâ olısar fenâ

Ol sepet teknecügi sonı ölüm döşekdür
Dâne tamâm olıcak gerek unun dükene

Unluk sinündür senün sakın gûr ‘azâbından
Mustafâ böyle didi inanursan Kur’ân’a

440 Görüntüleme

Yorum Yazın