Dinle neyden kim hikayet itmede

Dinle neyden kim hikâyet itmede
Ayrılıklardan şikâyet itmede

Dir kamışlıkdan kopardılar beni
Nâlişim zâreyledi merd ü zeni

Şerha şerha eylesin sinem firâk
Eyleyem tâ şerh-i derd-i iştiyâk

Her kim aslından ola dûr u cüdâ
Rûzgâr-ı vaslı eyler muktedâ

Ben ki her cem’iyyetin nâlânıyem
Hemdem-i hoş-hâl ü bed-hâlânıyem

Her kişi zu’munca bana yâr olur
Sohbetimden tâlib-i esrâr olur

Sırrım olmaz nâlişimden gerçi dûr
Lîk yok her çeşm ü guşa feyz-i nûr

Birbirinden cân u ten pinhân değil
Lîk yok destûr-ı rû’yet cana bil

Oldu âteş sıyt-ı ney sanma hevâ
Kimde bu âteş yoğ ise hayf ana

Âteş-i aşk iledir te’sir-i ney
Cûşiş-i aşk iledir teşvîr-i mey

Yârdan mehcûra hem-derd oldu ney
Çâk-sâz-ı perde-i merd oldu ney

Ney gibi bir zehrü tiryâk olamaz
Ney gibi dem-sâz u müştâk olamaz

Ney virir bir râh-ı pür-hundân haber
Aşk-ı Mecnûn kıssasın takrir ider

Bî-dilândır mahrem-i esrâr-ı hûş
Yok zebâna müşterî îllâ ki gûş

Derdimizden rûzlar bî-gâh olur
Rûzlar çok sûz ile hem-râh olur

Gam değildir günler eylerse güzer
Sen hemân bâkî ol ey pâkîze-ter

Mâhiyi bahr olamaz sîrâb sâz
Rûz-i bî-rûzî olur gâyet dîrâz

Puhte hâlin hîç fehm itsin mi hâm
İhtisâr üzre gerek söz vesselâm

Bendini kat’it ol âzâd ey puser
Tâ be key pâyında bend-i sîm ü zer

Bahr-i ifrâg eylesen bir kûzeye
Gaalib olmaz kısmeti yek kûzeye

Kûze-i çeşm-i harîs olsun mu pür
Bî kanâat olmaz esdâf içre dür

Aşk ile ol câme kim çâk olmadı
Çirk ü hırs u kibrden pâk olmadı

Hurrem ol ey aşk-ı şîrîn-kârımız
Ey tabîb-i illet-i etvârımız

Ey devâ-yı nahvet ü nâmûsumuz
Sensin Eflâtûn u Câlînûsumuz

Cism-i hâkî aşk ile oldu bülend
Kûh geldi raksa oldu neşve-mend

Tûru pür-nûr itdi çün nûr-ı lîka
Bu haberdir harre Mûsâ sâikâ

Ger bulaydım hemden ü demsâzımı
Ney gibi ifşâ iderdim râzımı

Hem-zebânından o kim oldu cüdâ
Bî zebândır itse de sıyt u sadâ

444 Görüntüleme

Yorum Yazın