Erişti nev-bahâr eyyâmı açıldı gül-i gülşen


Nedim-Erisdi-nevbahar-eyyami-acildi-gul-i-gulsen-sarki-notalariErişdi nev-bahâr eyyâmı açıldı gül-i gülşen
Çırâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen
Çemenler döndü rûy-ı yâra reng-i lâle vü gülden
Çırâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Açıldı dil-berin ruhsârı gibi lâleler güller
Yakışdı zülf-i hûban-veş zemîne saçlı sünbüller
Bu mısra‘la nevâ-sâz olmada âşüfte bülbüller
Çırâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Gelir deyü cihânın şehriyârı bezm-i gülzâra
Temâşâ etmek içün yâsemenler çıkdı dîvâra
Tebessümle dedi gül-gonca gûş-ı bülbül-i zâra
Çırâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Olup gülşen çırâğan ile pür-şevk u neşât-efzâ
Zemîni lâlezârın nûrdan tâvûsdur gûyâ
Hezâran müjde kim açıldı rûy-ı gonca-i ra‘nâ
Çırâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Sezâdır kim cihânın pâdişâh-ı mekremetkârı
Müşerref ede teşrîf-i hümâyûniyle gülzârı
Nedîmin sazlarla okuna bu tâze güftârı
Çırâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

***

Makam: Nihâvend – Usul: Semâî – Beste: Arif Sâmi Toker

Erişti nev-bahâr eyyâmı açıldı gül-i gülşen notaları

Erişti nev-bahâr eyyâmı açıldı gül-i gülşen
Erişti nevbahar eyyamı açıldı gül-i gülşen
Erişti nev-bahâr eyyâmı açıldı gül-i gülşen sözleri
Nedim şiirleri şarkıları

Yorum Yazın