Fuzûlî Divanı / Kıtalar

Zulm ile akçeler alup zâlim
Eyler in’am halka minnet ile
Bilmez anı ki itdügi zulme
Görecekdür ceza mezellet ile
‘Müdde’âsı bu kim rızâ-yı İlâh
Ana hâsıl olur bu âdet ile
Cenneti almak olmaz akçe ile
Girmek olmaz behişte rüşvet ile

Doğruluğ ile iste ulüvv-i makam kim
Geldükçe hâlüne vire devr-i felek revâc
Doğruluğ ile harflere sadrdur elif
Yâ harfini ayağa bırahmışdur i’vicâc
Doğrular ile gez ki seni ser-bülend ide
Eğriler ile eyleme elbette imtizaç
Ya ihtilâtı ile serîr oldı pây-mâl
Başda makam dutdı elif nusret ile tâc

İlm kesbiyle pâye-i rif’at
Ârzû-yı muhal imiş ancak
Işk imiş her ne var âlemde
İlm bir kîl ü kâl imiş ancak

Olsa maksûdunca devrân-ı felek bir nice gün
Olma mağrur ey ki hâl—i dehr rûşendür sana
Kâtil-i âbâ vü ecdadım mu’âf itmez seni
Umma andan dostluk resmin ki düşmendür sana

Ehl-i kemâle câhil eğer kadr kılmasa
Ma’zûr dut meâmetin itmek reva degül
Câhil tabîatinde mezâk-i kemâl yoh
Her nefse iktidâ-yı tebîat hatâ degül
Ülfet hemîşe fer’i olur aşinalığım
Cahil fazilet ehli ile âşinâ degül

***Anlamı/ Günümüz Türkçesi ile***

Zalim (halka) zulm ederek paralar alır.
Sonra o para ile iyilik edip halkı minnet altında bırakır.
Yaptığı zulme zelillikle karşılık göreceğini bilmez.
Bu yolla Tanrının rızasını elde edeceğini sanır.
Para ile Cennet alınmaz.
Rüşvetle Cennete girilmez.

Mevkinin yükselmesini istiyorsan doğrulukla iste ki,
Feleğin dönmesi senin durumunu gittikçe iyileştirsin.
Elif doğru olduğu için harflerin baş tarafında yer alır.
Y harfi eğriliğinden dolayı harflerin ayak tarafına (sonuna) atıldı.
Doğrularla gez ki başın yukarıda olsun.
Eğrilerle birlikte hiç bulunma.
Şerir (taht) kelimesinde “y” harfi bulunduğu için ayak altında çiğnendi.
Taç kelimesi, içindeki elifin yardımı ile başta yer aldı.

İlim kazanarak yüksek mevki elde etmek,
Ancak olmayacak bir arzu imiş.
Âlemde her ne varsa aşk imiş;
İlim, sadece kuru lâftan (denildi dedi) ibaretmiş.

Ey feleğin devri bir süre isteğine uygun olarak dönen kimse!
Bu durumdan dolayı gururlanma, dünyanın hali sana açıktır.
Babalarının ve dedelerinin katili olan felek, Sana onlardan ayrı davranmaz.
Felekten dostluk bekleme, o sana düşmandır.

Eğer cahil, olgun kişiye değer vermezse
Mazur gör, onu ayıplamak doğru olmaz.
Çünkü cahilin yaratılışında kemal (olgunluk) zevkini tatma kabiliyeti yoktur.
Onun için bir insanın kendi yaratılışına uymuş olması hata değildir.
Arkadaşlık daima tanımakla olur.
Cahil, fazilet ehlini tanıyamaz.

 

Fuzuli kıtalar
Fuzuli Divanı
Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kıyl ü kal imiş ancak
İlim bir kıyl ü kal imiş ancak
Fuzuli İlim bir kıyl ü kal imiş ancak
Fuzuli kimdir
Divan edebiyatı
fuzuli şiirleri
fuzuli hayatı

Yorum Yazın