Hasılı malı mülkü dünyanın gam oldu bana

Hasılı malı mülkü dünyanın gam oldu bana

Hasılı malı mülkü dünyanın gam oldu bana
Yıllardır ağladı halimi görüp Âdem bana

Mum gördü gözümün yaşını, içimdeki ateşi
Gam meclisinde akıtır gözyaşını her dem bana

Gam gecesi çığlığım işitilmez olsa zayıflıktan
İnce-kalın ses aheng etse tan değil ya bana

Can verecek âkıbet zülfü sevdandan senin
Gönül ehli karalar giysin, matem tutsun bana

Ayrılık ağusu yeisi, kavuşma zevki ümidi sürekli
Zülf ile dudağın ayrılığında yeter deva bana

Aşk içinde kimi yâr edem, kime halim diyem
Düşman oldular senin için dostum âlem bana

Kâbe hakkı Avni baş eğmez namaza yüz yumaz
Kaşların mihrabına secde yeter kıblem bana

***

↑ Günümüz Türkçesi ile ↑  ↓ Şiirin orijinali ↓

***

Hâsılı çün mezra‘-ı dünyânun oldı gam bana

Hâsılı çün mezra‘-ı dünyânun oldı gam bana
Yıllar ile ağladı hâlüm görüp Âdem bana

Şem‘ çün gördi gözüm yaşın derûnum âteşin
Bezm-i gamda akıdur gözyaşını her dem bana

Gam şebi efgânum işidilmez olsa za‘fdan
Zîr ü bem âheng iderse tan degül a hem bana

Cân viricek âkibet sevdâ-yı zülfünden senün
Ehl-i diller karalar geysün dutup mâtem bana

Nîş-i fürkat ye’si nûş-ı vuslat ümmîdi müdâm
Zülf ile lâ‘lün firâkında yeter em sem bana

‘Işk içinde kimi yâr idem kime hâlüm diyem
Düşmen oldılar senünçün dôstum ‘âlem bana

Kâ‘be hakkı ‘Avnî baş egmez nemâza yüz yumaz
Kaşlarun mihrâbına secde yeter kıblem bana

 

Hâsılı çün mezra‘-ı dünyânun oldı gam bana
Hasılı malı mülkü dünyanın gam oldu bana
Fatih Sultan Mehmet şiirleri
Avni şiirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir