Gramerci ile gemicinin hikayesi

Gramerci ile gemicinin hikayesi

Bir dil bilgini gemiye binmişti. Kendini öven bir yüzle gemiciye dönüp:

“Sen hiç gramer okudun mu?” dedi. Gemici, “Hayır” deyince, “Ömrünün yarısı boşa gitmiş” dedi.

Bu sözden gemicinin gönlüne bir hiddet geldiyse de sustu, bir cevap vermedi.

Sert bir rüzgar, gemiyi girdaba düşürdü. Denizci o bilgine bağırarak,

“Yüzmesini bilir misin?” dedi, Dil bilgini de, “Ey genç, bilmem!” deyince gemici:

“İşte şimdi bütün ömrünü mahvettin. Birazdan gemi girdaba dalacak” dedi.

Ey oğul grameri bırak, burada yok olma bilgisi lâzım. Onu, elde edersen sudan bir korku yoktur.

Ey şâh, deniz, ölüyü başında taşır. Dirinin deryâda kurtulması ise zordur.

Sen de, dünyevi arzulardan kurtulursan, sırlar denizinin başı üstünde olursun.

Ey kibrinden halka “Eşek!” diyen, şimdi sen buz üstünde kalan eşek gibi oldun.

İstersen zamanın en âlimi ol. Bil ki âlemin zamanı yoktur.

Dil âliminin hikayesi size yok olma dilini anlatmak için bir derstir.

Fıkhın fıkhı da, gramerin grameri de harf harf yok olmayla anlaşılır.

Su testisi, bizim bilgimiz, halife de Hak ilminin Diclesi.

Biz Dicle nehrine bir testi su götürüyoruz. Eşek olduğumuzu bilmezsek gerçekten eşeğiz.

Hiç olmazsa bedevî mazurdu. O Dicleden hem habersiz hem de uzaktı.

Bizim gibi Dicleyi bilseydi, dolu testiyle sahraları aşmaz,

Hattâ Dicleden haberi olsaydı, testiyi taşa çalar, kırardı.

 Gramerci ile gemici hikayesi
Hikâyet-i mâcerâ-yı nahvî ve reştibân

Oldu bir nahv-âşinâ keştî-süvâr
Tutdu keştîbâna rûy-i iftihâr

Didi hiç nahv okudun mu didi lâ
Did nısf-ı ömrün olmuş hep hevâ

Kâlb-i keştîbâna düşdü pîç ü tâb
Oldu hâmûş itmedi rdd-i cevâb

Zevrakı girdaba saldı tündüi bâd
İtdi ol nahvîye mellâh iştidâd

Didi var mıdır sebâhatdan haber
Didi yüzmek bilmem ey pâkize-ter

Didi küllî ömrünü itdin tebâh
Gark olur girdaba keştî şimdi âh

Bunda mahv ister ko nahvi ey püsar
Mahv olursan âbdan yoktur hatar

Ber-ser eyler mürdeyi deryâ şehâ
Zindeye deryâda müşkilidir rehâ

Ger olursan mürde-i vasf-ı beşer
Bahr-ı esrara olursun zîb-i ser

Ey ki halka ucb idüp harsın diyen
Bir har-ı yah-mânde oldun şimdi sen

Ger bu asrın sen isen allâmesi
Bil fenâdır âlemin hengâmesi

Merd-i nahvî kıssası ta’lîmdir
Nahv-i mahvi sizlere tefhimdir

Fikh-ı fikh u nahv-i nahv ü sarf-ı sarf
Fehm olur mahv ü fenâdan harf harf

Bu sebû-yı âbı bizde iddiâ
Ol halîfe Dicle-i ilm-i Hudâ

Dicleye kim bir sebû âb-âveriz
Kendimiz har bilmez isek pes harız

Bâri a’râbî yine ma’zûrdur
Dicle’den hem gaafil u hem dûrdur

Dicleyi bilse bizim gibi eger
Pür-sebû itmezdi kat’-ı deşt ü der

Dicleye vâkıf olaydı belki bu
Eyler idi seng ile kesr-i sebû

Gramerci ile gemici
Gramerci ile gemicinin hikayesi
Gramerci ile gemicinin hikayesi Mesnevi
Gramerci ile gemicinin hikayesi Mevlana Mesnevi 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir