Padişah ve cariye

Bir Pâdişâh Bir Kenîzege Âşık Olup Câriye Hasta Olmagla Pâdişâhın Tedbir-i İlâcı Beyânındadır.

Var idi bir pâdişâh-ı kâm-bîn
Olmuş idi mâlik-i dünyâ vü dîn

İttifâkaa oldu şeh bir gün süvâr
İtdi hayl-i hâsıla azm-i şikâr

Bir kenîzeg gördü yolda şehr-i yâr
Bendesi oldu anın bî-ihtiyâr

Murg-ı cânı itdi arz-ı ıztırâb
İştirâya kıldı ta’cil ü şitâb

Eyledi ziyb-i harem gâh-ı visâl
Ol kenîzeg oldu nâgeh haste-hâl

Bulmadı pâlânın ol kim har bulur
Bulsa pâlâ har nasîb-i gurk olur

Kûze olsa âz olmaz ziyb-i dest
Su bulunduk da olur kûze şikest

Eyledi cem’-i etibbâ pâdişâh
Didi iki câna lâzımdır penâh

Derdmendim cânımın cânı odur
Derdimin tedbir-i dermânı odur

Kim ki dermân eyleye ol cânıma
Nâil oldu gevher ü mercanıma

Cümlesi şâha did cehd eyleriz
Cehdimizdir uhde-i ahdeyleriz

Asrımızda hep Mesîh-i âlemiz
Derde dermân zahm-ı câna merhimiz

Oldular gaafil meşiyyetden temâm
Anları Hak itdi kahr-ı acz-i tâm

Terk-i istisnâ olur acze sebeb
Zikr-i Hakdır nâme-i hüsn-i edeb

Nâ-revâdır kâr-ı gaafil nâ-revâ
Âşinâ-yı Hakdadır sırr-ı devâ

İtdiler çok dürlü tedbir-i ilâc
Bulmadı amma biri feyz-i revâc

Ol kenîzeg oldu derdinden çü mû
Çeşm-i şeh eşk ile hod mânend-i cû

İtdi safrâyı füzûn sirkencübîn
Dühn-i bâdâm oldu huşgîye rehin

Kabz ile geldi halîlecden seded
Âteşa âb itdi neft âsâ meded

***

Bir Pâdişâhın bir Câriyeye Âşık Olması ve Câriyenin Hastalanmasıyla Pâdişâhın Tedâvi için Tedbir Alması

Dünyâ ve dîn saltanatına sahip bir pâdişâh vardı.

Tesâdüfen bir gün ata binip avlanmak niyetiyle bir hayli yol aldıktan sonra.

Pâdişâh, yolda bir câriye gördü. Elinde olmadan ona gönül verdi, kul oldu.

Gönül kuşu çırpınmaya başlayınca, câriyeyi satın almada acele etti.

Onu visâl odasına süs yaptı. Fakat ansızın câriye hastalandı.

Birisi bir eşek bulur, palan bulamaz. Palanı bulunca da eşek kurdun nâsibi olur.

Testi olsa, su elin ziyneti olmaz (su bulunmaz). Su bulununca da testi kırılır.

Pâdişâh doktorları topladı ve: “Bu iki cânın korunması gerektir.”

113 Görüntüleme

Anahtar kelimeler

Yorum Yazın