Yüzün meh-i îd ü ser-i zülfün şeb-i İsrâ

Yüzün meh-i îd ü ser-i zülfün şeb-i İsrâ
Gamzen yed-i Mûsâ leb-i lâ’lün dem-i Îsâ

Bu hüsn-i Hudâyî ki Hudâ sana virüpdür
Mânî-i cihân yazmadı tasvîrüne hem-tâ

Alnun kamerine yüzün ayına müşâbih
Bunca göz ile görmedi bu çarh-ı muallâ

Şol câm ki nûş eylemişem bezm-i gamunda
Bir sâde habâbıdur anun künbed-i hadrâ

Avnî seni medh eyledi çün tarz-ı gazelde
Matla dedi yüzüne vü ağzuna mu’ammâ

***

Yüzün bayram hilâli, saçların İsrâ gecesi
[Günümüz Türkçesi ile]

Yüzün bayram hilâli, saçların İsrâ gecesi
Gamzen Mûsâ’nın eli, lâl dudağın İsa’nın nefesi

Tanrının sana verdiği bu ilahî güzelliği
Tasvir bile edemez cihanın en şöhretlisi

Alnın kamerine, yüzün ayına bir benzerini
Görmemiştir bu yüksek gökkubbe onca seyir ile

Senin gam meclisinde içtiğim şu kadeh
Bir sade kabarcıktır onun yeşil kubbesinde

Avnî seni metheyledi bu gazelde
“Matla” dedi yüzüne ve dudaklarına “muammâ”

***
Matla: doğuş yeri. kaside ve gazelin ilk beyti.

Fatih Sultan Mehmet Hayatı
Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
Yüzün meh-i id ü ser-i zülfün şeb-i isra

Yorum Yazın