Terkib-i bend – II

Yetmez mi bu kasrîreviş-i ağreb-i âlem
Bir menzile ermez mi aceb kevkeb-i âlem

Şimdi uyuyanlar o zamanda uyanırlar
Bir subha resîde olur âhır şeb-i âlem

Pâmâl eder encam kimin üstüne dönse
Agâz edeli devre budur meşreb-i âlem

Bin böyle cihan zer ü sîm olsa yetişmez
Mümkün mü ki is’af oluna matlab-ı âlem

Hâriçten eğer olsa temaşasına imkân
Müdhiş görünür heykel-i müsta’ceb-i âlem

Almış yükünü şöyle ki seyrinde halelsiz
Bir zerre dahi kaldıramaz merkeb-i âlem

Ebnâ-yı beşerde kalacak mı bu muâdât
Bilmem ne zaman doğrulacak mezheb-i âlem

Her safhada bir şekl-i hakikat eder ibraz
Her gün çevirir bir varaka makleb-i âlem

Bin ders-i maârif okunur her varakında
Yârab ne güzel mekteb olur mekteb-i âlem

Bu cism-i kesifin neresi merkez-i kuvvet
Yârab ne matıyyeyle gezer kâlib-i âlem

Subhâneke yâ men halaka’l-halka vasînâ
Subhâneke subhâneke subhâneke elîfâ

Ziya Paşa Şiirleri Ziya Paşa Eserleri
Ziya Paşa Sözleri 
Ziya Paşa Terkib-i Bend
Ziya Paşa Tanzimat Edebiyatı
98 Görüntüleme

Yorum Yazın